Τηλ. επικοινωνίας: (+30) 210-6997697
e-mail: info@dimicro.gr

Οικονομική Διαχείριση

Λύσεις για κάθε δομή

Οικονομική Διαχείριση

MockUp

Λογιστήριο

Ο Αποτελεί τον πυρήνα λειτουργίας του eNorisk ERP και παρέχει την πλέον αξιόπιστη λύση για την οικονομική διαχείριση Φορέων που υποχρεούνται στην εφαρμογή Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων (Ο.Τ.Α., Μονάδες Υγείας - Πρόνοιας, Ν.Π.Δ.Δ., Φορείς Ασφάλισης, Α.Ε. Δημοσίου, Επαγγελματικά Ταμεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Ιδρύματα, Σωματεία κ.ά.). Συμμορφώνεται απόλυτα με τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια και τηρεί εσωλογιστικά τον Προυπολογισμό, Απολογισμό και Ταμειακή Διαχείριση.. Καλύπτει ΝΠΙΔ, Προσωπικές Εταιρείες , ΜΚΟ εφαρμόζοντας τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Το σύστημα διαθέτει δυνατότητες (τμηματικής) επέκτασης με έτοιμα modules, όπως Διαχείριση Μητρώων (Ασθενών, Ασφαλισμένων, Μελών κ.ά.)"

Αξιόπιστη παρακολούθηση Προϋπολογισμού, με παραμετρικό ορισμό Λογιστικού Σχεδίου

Διαχείριση Επιχορηγήσεων / Εσόδων οιασδήποτε κατηγορίας

Διαχείριση Εξόδων (Δαπανών)

Τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων

Ειδική παρακολούθηση Cash Flow

Λογιστική Κέντρων Κόστους - Αναλυτική Λογιστική

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Iphone

Προμήθειες

Ο Μοναδική εφαρμογή που υποστηρίζει οποιοδήποτε Φορέα στην τήρηση των διαδικασιών Προμηθειών και συνεργάζεται απόλυτα με το υποσύστημα Διαχείρισης Υλικού και του Λογιστηρίου. Συμμορφώνεται απόλυτα με τις απαιτήσεις του ν. 4412/2016, καθώς και με τους Κανονισμούς Προμηθειών οποιουδήποτε Οργανισμού. Παρέχει τεράστιες ευκολίες στο Τμήμα Προμηθειών για τη συγκέντρωση των επιμέρους απαιτήσεων των υπηρεσιακών μονάδων του Φορέα, την έγκρισή και ένταξη τους στον προϋπολογισμό του Φορέα, τον προγραμματισμό προμηθειών και την υλοποίηση των διαγωνιστικών διαδικασιών μέχρι τη σύναψη των συμβάσεων και τον έλεγχο της εκτέλεσής τους.
Η εφαρμογή καλύπτει όλες τις απαιτήσεις για τη συμμόρφωση του Φορέα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, όπως: τήρηση και παρακολούθηση με βάση κωδικούς CPV, υποστήριξη διενέργειας ηλεκτρονικών διαγωνισμών, τήρηση ελέγχου δικαιολογητικών κλπ. Επίσης, παρέχει (διασυνδεόμενη και με τα άλλα υποσυστήματα του eNorisk) προηγμένες ευκολίες που περιλαμβάνουν αυτοματοποίηση δημιουργίας συμβάσεων, έλεγχο ύπαρξης πιστώσεων, παρακολούθηση backorder κ.ά.
Στα μοναδικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής περιλαμβάνεται η ενσωμάτωση συστήματος αυτόματων αναρτήσεων σε Διαύγεια και ΚΗΜΔΗΣ, που εξασφαλίζει αξιοπιστία και τεράστιο όφελος χρόνου για το αρμόδιο προσωπικό του Φορέα.

Iphone

Διαχείριση Υλικών

Ο Ιδιαίτερα αξιόπιστη λύση που υποστηρίζει τον εφοδιασμό ενός Φορέα με όλα τα υλικά που είναι απαραίτητα, καλύπτοντας όλες τις εργασίες και διαδικασίες της Διαχείρισης Υλικού και των Αποθηκών : από τον έγκαιρο προγραμματισμό των προμηθειών, την παραλαβή, φύλαξη και ταξινόμηση του υλικού μέχρι τη διανομή του υλικού στις διάφορες μονάδες, καθώς και τη συντήρησή τους.
Προσφέρει δυνατότητα διαχείρισης αρχείων όλων των κατηγοριών υλικών όπως Τεχνικό, Υγειονομικό, Έντυπα, Τρόφιμα, Καύσιμα, Είδη Καθαριότητας, Λοιπό Αναλώσιμο Υλικό κ.ά. καλύπτοντας όλες τις επιμέρους ιδιαιτερότητές (π.χ. ημερομηνίες λήξης, παρτίδες, πολλαπλές μονάδες μέτρησης κ.ά.). Για την ικανοποίηση των αυξημένων απαιτήσεων Διαχείρισης Παγίων, οι εφαρμογές διαθέτουν ειδικές λειτουργίες που περιλαμβάνουν αυτόματο υπολογισμό αποσβέσεων, τήρηση σχετικών ειδών για έλεγχο κόστους συντήρησης, καταστροφές υλικών κλπ.).
Το υποσύστημα Διαχείρισης Υλικών εναρμονίζεται με τους ισχύοντες κανονισμούς διαχείρισης των Φορέων, προσφέρει πλήθος στατιστικών καταστάσεων και είναι απόλυτα συνδεδεμένο με τις υπόλοιπες εφαρμογές του eNorisk, παρέχοντας προηγμένες δυνατότητες παρακολούθησης εκτέλεσης των συμβάσεων προμήθειας, ενημέρωσης των καρτελών προμηθευτών, κοστολόγησης της λειτουργίας των μονάδων του Φορέα κ.ο.κ.

Iphone

Καλέστε μας για μία παρουσίαση!

Business Analysis