Τηλ. επικοινωνίας: (+30) 210-6997697
e-mail: info@dimicro.gr

Modules

Eπεκτάσεις της πλατφόρμας eNoRisk

Modules

MockUp

Διαχείριση Ακινήτων (Property Management)

Η εφαρμογή παρακολουθεί μέσω της καρτέλας του κάθε ακινήτου την είσπραξη του αντίστοιχου εσόδου σύμφωνα με τα υπογεγραμμένα Συμφωνητικά Μίσθωσης και τις αντίστοιχες προβλέψεις για την εκάστοτε προβλεπόμενη αναπροσαρμογή του μισθίου, τα στοιχεία των ενοικιαστών, τις εκάστοτε οφειλές. Επίσης την παράδοση των ακινήτων μέχρι την ολοκλήρωση της μίσθωσης ή της διακοπής αυτής. Παράλληλα παρακολουθεί τις οφειλές εκείνων από τους ενοικιαστές, που παραδίδουν ή ολοκληρώνουν την μίσθωση και οφείλουν, καθώς και τις συμφωνημένες διαδικασιές εξόφλησης αυτών των οφειλών. Η εφαρμογή έχει τη δυνατότητα κατόπιν ορισμού χρονικού διαστήματος στην έκδοση τυποποιημένης επιστολής με την οφειλή προκειμένου να αποσταλεί στο μέλος.

Διαχείριση Μισθωμάτων

 • Διαχείριση των βασικών δεδομένών των στοιχείων των ακινήτων. Τεχνικά πολεοδομικά στοιχεία (τοποθεσία, όροφοι, Τετραγωνικά, παροχές)
 • Οικονομικά στοιχεία ακινήτου
 • Παρακολούθηση συμβάσεων (οφειλέτης, εγγυητής, αποφάσεις οργάνων, ποσό αρχικής σύμβασης, ετήσια αναπροσαρμογή, Ημ/νία έναρξης, ημ/νία λήξης). Διαχείριση του ιστορικού των συμβάσεων.
 • καρτέλα ενοικιαστή () Επίθετο, όνομα, όνομα πατρός, όνομα μητρός, αρ. δελτίου ταυτότητος, κατηγορία, Ημ/νία – Εκδούσα Αρχή, πεδία διευθύνσεων, τηλεφώνων, e-mail, λογαριασμοί τράπεζας, ΑΦΜ.
 • Αυτόματη δημιουργία καταλόγων ενοικίων
 • Δυνατότητα σύνδεσης με scanner και αποθήκευση Σκαναρισμένων Εγγράφων ανά εγγραφή ( κατόψεις ορόφων, πολεοδομικά αρχεία, συμβολαιογραφικές πράξεις κλπ)
 • Δυνατότητα έκδοσης είσπραξης
 • Υπενθυμίσεις (σε συγκεκριμένους χρήστες) για απλήρωτες υποχρεώσεις
 • Αυτοματοποιημένος και πλήρως ελεγχόμενος τρόπος αρίθμησης των αποδείξεων πληρωμών
 • Παρακολούθηση παλαιότητας των ενοικίων βάσει ημερομηνίας υποχρέωσης πληρωμής,
 • Συλλογή με διάφορα κριτήρια των ληξιπρόθεσμων ενοικίων για την αποπληρωμή τους
 • Εύρεση -με διάφορα κριτήρια (και συνδυασμό τους)-των ενοικιαστών : τουλάχιστον με ημ/νία υποχρέωσης πληρωμής , κωδικό ενοικιαστή, όνομα ενοικιαστή, ΑΦΜ
Iphone

Διαχείριση Αγορών Εκτάσεων

 • Πρακτικά Επιτροπών
 • Αποφάσεις ΔΣ
 • Συμβόλαια Αγοράς, Μεταγραφής σε Κτηματολόγιο, Σχέδια
 • Πιστοποιητικά
 • Έξοδα Διαχείρισης
 • Κόστος αγοράς και λοιπών εξόδων, που επιβαρύνουν την έκταση, εκάστοτε

Διαχείριση Εκμεταλλεύσεων Συντηρήσεων Ιδιοκτησιών

 • Διαχείριση των ιδιοκτησιών (δαπάνες συντήρησης, ανακαίνισης κλπ)
 • Πιστοποιητικά για τις ιδιοκτησίες (Πιστοποιητικό ΚΕΝΑΚ, Βεβαιώσεις νομιμότητας κλπ) Καταγραφή Εργασιών, Ανακαινίσεων, Εμπορική Αξιοποίηση

Διαχείριση Δανείων (Loan Servicing)

Τ ο module της διαχείρισης δανείων επιτρέπει την αναλυτική παρακολουθηση χορηγηθέντων δανείων, δόσεων, τόκων και δανειακών υπολοίπων. Οι αλγόριθμοι που καθορίζονται από τις παραμέτρους των δανειακών προιόντων υλοποιούνται κατα περίπτωση ανάλογα με τις αναγκες του πελάτη. Αναφορές και ενημερώσεις που προορίζονται για τόσο για τους φορείς χορήγησης όσο και για τους δανειολήπτες έχουν σαν στόχο μέσα από το eNoRisk να παρέχεται μία ολοκληρωμένη εικόνα της καταστασης των δανειακών παραμέτρων.

Διαχείριση δανειοληπτών

Στο eNoRisk δημιουργείται μία καρτέλα για κάθε δανειολήπτη που αποτελεί όπου αποθηκεύονται όλα τα βασικά στοιχεία του( Ονοματεπώνυμο, Δελτίο Ταυτότητας, Διευθύνσεις, Στοιχεία Επικοινωνίας, Τραπεζικοί Λογαριασμοί κτλ.) Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα τήρησης στοιχείων που σχετίζονται με την διαδικασία εγκρισής και χορήγησης του δανείου. Οι δανειολήπτες μπορούν να λαμβάνουν τακτικές ενημερώσεις σχετικά με την αποπληρωμή του δανείου τους. Η εφαρμογή έχει τη δυνατότητα κατόπιν ορισμού χρονικού διαστήματος στην έκδοση τυποποιημένης επιστολής με την οφειλή προκειμένου να αποσταλεί στο μέλος.

Παρακολουθηση δανείων

Μέσα από τις καρτέλες των δανείων παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία του κάθε δανείου (Ημ/νία αίτησης, ημ/νία χορήγησης, Απόφαση, Ποσό δανείου, αριθμός δόσεων, ποσό τόκων, δόση περιόδου, έντοκο, επιτόκιο) καθώς και ενημερώνονται συνεχώς τα στοιχεία εκείνα που σχετίζονται με:
 • Πληρωθέν κεφάλαιο,
 • πληρωθέντες τόκοι,
 • αριθμός υπόλοιπων δόσεων,
 • Υπόλοιπο δανείου


Για κάθε δάνειο παρουσιάζονται επιπλέον
 • Kαταβολές δανείου
 • Εκτίμηση δόσεων (στο εξάμηνο)
 • Εκτίμηση δόσεων (μήνα)
 • Καρτέλα δόσεων

Iphone

Ανάλυση και Παρουσίαση Δεδομένων

Η αρχιτεκτονική του eNoRisk επιτρέπει την δημιουργία πολλαπλών αναφορών και καταστάσεων που μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα κάθε φορά ανάλογα με τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις σας. Μεταξύ άλλων, το module της διαχείρισης δανείων παρέχει:
 • Αλφαβητική λίστα δανειοληπτών και δυνατότητα ταξινόμησης με όλα τα στοιχεία της καρτέλας τους
 • Δυνατότητα σχεδιασμόυ ευρετηρίου από τον χρήστη
 • Δυνατότητα δημιουργίας ευρετηρίων δανειοληπτών με στήλες που θα μπορεί να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε πεδίο της καρτέλας και δυνατότητας ταξινόμησης και φιλτραρίσματος με οποιοδήποτε πεδίο επιλέγει
 • Παρακολούθηση παλαιότητας των δόσεων βάσει ημερομηνίας υποχρέωσης πληρωμής, Συλλογή με διάφορα κριτήρια των ληξιπρόθεσμων δόσεων των μελών για την αποπληρωμή τους
 • Εύρεση - με διάφορα κριτήρια (και συνδυασμό τους)- των δόσεων: τουλάχιστον με ημ/νία υποχρέωσης πληρωμής , κωδικό μέλους, όνομα μέλους, ποσό.
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις εισπράξεων, οφειλών καθώς και ατομικές εκτυπώσεις οφειλής δανείου.
 • Καταστάσεις:
  • Χορηγηθέντων Δανείων
  • Αναμενόμενων Εισπράξεων Δόσεων από Δάνεια (μηνιαίως εξαμηνιαίως)
  • Εισπράξεων δόσεων από Δάνεια (μηνιαίως εξαμηνιαίως)
  • Καθυστερημένων δόσεων από δάνεια
  • Μεταβολών Μερικών εξοφλήσεων – επιμηκύνσεων
  • Αναλυτική κατάσταση Μερικών εξοφλήσεων – επιμηκύνσεων
  • . Κατάσταση Αποπληρωμών δανείων

Ηλεκτρονική Διοίκηση (Enterprice Content Management)

Η ολοκληρωμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικής διοίκησης Ηρόδοτος, ενσωματώνει και υποστηρίζει λειτουργίες, όπως ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, διαχείριση εγγράφων, διαχείριση αλληλογραφίας, επεξεργασία εικόνας—ήχου, οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR), διαχείριση εργασιών, CRM (B2B & B2C).

Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο

Η εισαγωγή και πρωτοκόλληση εγγράφων μπορεί να γίνει από διαφορετικές πηγές, όπως επεξεργαστές κειμένων, scanner, mail, fax, portals. Κάθε εισερχόμενο έγγραφο αρχειοθετείται με έναν μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου και τα στοιχεία του αποστολέα, ενώ το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα κατηγοριοποίησης των εγγράφων, με βάση του τύπο τους. Οποιοδήποτε έγγραφο μπορεί να ανακτηθεί, ανά πάσα στιγμή, μέσω της σύνθετης αναζήτησης με τη χρήση λέξεωνκλειδιών ή με βάση την ημερομηνία πρωτοκόλλησης, τον αποστολέα, τον αποδέκτη ή την κατηγορία του εγγράφου. Ο Ηρόδοτος μπορεί να υποστηρίξει απεριόριστο αριθμό διαφορετικών Πρωτοκόλλων, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε υπηρεσίας.

Ροές εργασίας, δρομολόγηση εγγράφων και παρακολούθηση υποθέσεων

Η υπηρεσία δημιουργώντας καθορισμένες ροές εργασίας στο σύστημα Ηρόδοτος, μπορεί να αναθέτει τη διεκπεραίωση του κάθε εγγράφου στα αρμόδια στελέχη αυτόματα, από τη στιγμή υποδοχής του εγγράφου, χωρίς να απαιτείται η φυσική διακίνησή τους, ενώ παράλληλα, είναι δυνατή η παρακολούθηση της πορείας ενός εγγράφου μεταξύ των διαφορετικών υπηρεσιών ή στελεχών. Σε περίπτωση που το εισερχόμενο έγγραφο αντιστοιχεί σε κάποιο αίτημα ή υπόθεση, ο αποστολέας του εγγράφου μπορεί να παρακολουθεί τα στάδια επεξεργασίας του αιτήματος.
Irodotos

Πολυμεσικά έγγραφα και έγγραφα διαφορετικής μορφοποίησης

Υποστηρίζει την εισαγωγή και ενσωμάτωση πολυμεσικών εγγράφων (κείμενα, εικόνες, video, ήχος) μέσα από το περιβάλλον του συστήματος με κλήση του αντίστοιχου λογισμικού εφαρμογών (π.χ. λογισμικό επεξεργασίας videο, ήχου και κειμένων). Επίσης, αποθηκεύει και διαχειρίζεται έγγραφα στα περισσότερα εκ των σύγχρονων ηλεκτρονικών formats κειμένων με απεριόριστο μέγεθος.

Ψηφιακές υπογραφές

Η εφαρμογή διαθέτει την δυνατότητα υποστήριξης πολλών ψηφιακών υπογραφών στο ίδιο έγγραφο αξιοποιώντας την υποδομή ΡΚΙ (Public Key Infrastructure) και τα ψηφιακά πιστοποιητικά των χρηστών.

Μισθοδοσία / HR(Payroll)

T ο PaySlip είναι το πρώτο ελληνικό λογισμικό Μισθοδοσίας που χρησιμοποιεί τεχνολογία cloud computing και παρέχεται ως υπηρεσία SaaS(Software as a service).
Μπορεί να υποστηρίξει τη μισθοδοσία για κάθε τύπο επιχείρησης ή οργανισμού, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και ανεξαρτήτως είδους εργασιακής σχέσης ή συλλογικής σύμβασης.
 • Αυτόματη ενημέρωση του λογισμικού με κάθε αλλαγή της νομοθεσίας, εντελώς δωρεάν και χωρίς να χάσει χρόνο ο χρήστης.
 • Ελαχιστοποίηση κινδύνου απώλειας των δεδομένων των χρηστών, μέσω ασφαλούς αποθήκευσής τους σε μεγάλα data centers.
 • Πραγματικά ευέλικτη τιμολόγηση, καθώς ο χρήστης χρεώνεται μόνο για το διάστημα που χρησιμοποιεί την υπηρεσία.
 • Δυνατότητα αυτόματης αποστολής ενημερώσεων στους μισθοδοτούμενους, μέσω email, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.
 • Συνεργασία on-line μεταξύ των συναδέλφων που εργάζονται στην ίδια εταιρεία ή μεταξύ του λογιστή και των πελατών του.
 • Υπολογισμός μισθοδοσίας για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα μέσω της ίδιας εφαρμογής, χωρίς επιπλέον χρεώσεις.


Iphone

Καλέστε μας για μία παρουσίαση!

Business Analysis