Τηλ. επικοινωνίας: (+30) 210-6997697
e-mail: info@dimicro.gr

Διασύνδεση

Ισχύς εν τη ενώσει

Διασυνδέσεις

Διαύγεια

Diaygeia
MockUp

GCloud - ΚΤΠ Α.Ε.

"Η κεντρική διάθεση υπολογιστικών υποδομών και εφαρμογών, μέσω του G-Cloud, προσφέρει οριζόντιες υπηρεσίες με πολλαπλά οφέλη για τους Δημόσιους Φορείς αποδέκτες αυτών, όπως:
  • Οικονομίες κλίμακας όσο αφορά στα κόστη κτήσης, συντήρησης και λειτουργίας για τις υποδομές που απαιτεί ένα κέντρο δεδομένων,
  • Εξοικονόμηση πόρων για την προμήθεια, συντήρηση και λειτουργία της αναγκαίας υπολογιστικής υποδομής,
  • Ευελιξία και ταχύτητα στην λήψη και χρήση των υπολογιστικών πόρων (άμεση επέκταση και μείωση ανάλογα με τις απαιτήσεις των συστημάτων του Φορέα),
  • Εγγυημένη διαθεσιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του G-Cloud μέσω συμφωνίας επιπέδου υπηρεσίας (SLA),
  • Υψηλού επιπέδου παρεχόμενη ασφάλεια"

Καλέστε μας για μία παρουσίαση!

Business Analysis